Guía de Medios Galicia (2003)

Publicacións

400 entradas cos datos esenciais de empresas, axentes e institucións da comunicación en Galicia, actualizada a través da web.

O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia publicou aGuía de medios de Galicia no ano 2003 con aproximadamente 400 entradas cos datos esenciais de empresas, axentes e institucións da comunicación en Galicia. A tiraxe fora de 2.500 exemplares. En anos sucesivos a guía foi actualizándose a través da web.

Documentación

Descargar todo