Vázquez Medel pide a RTVA respecto á decisión do CAA e recrimínalle que xere un debate mediático para desvirtualo

O presidente do Consello Audiovisual de Andalucía (CAA), Manuel Angel Vázquez Medel, afirmou que a esta institución lle corresponde "velar polo cumprimento da misión de servizo público así como o pluralismo na RTVA", á que pediu "respecto" ás decisións que adopta o Consello, (...)
(...) e recriminoulle que xere un debate mediático "que parece orientado a desvirtuar a unha das cinco institucións de autogoberno consagradas no Estatuto de Autonomía para Andalucía".

A Presidencia do CAA emitiu unha declaración institucional na que recorda que é "a autoridade independente encargada de velar polo cumprimento da misión de servizo público e o plural, desde a súa independencia, máis aló de calquera presión política, económica ou de calquera outra índole".

Así, remarcou que "no marco do respecto que o Consello ten a todos os operadores audiovisuais de Andalucía, e no exercicio da autoridade administrativa que lle corresponde, a decisión sobre o incumprimento da misión de servizo público da RTVA nalgúns supostos durante a pasada campaña electoral foi válidamente adoptada en Pleno".

Neste sentido, demandou que "calquera desacordo con ela debe ser adecuadamente canalizado polas vías correspondentes, e non a través dun debate mediático que parece orientado a desvirtuar a unha das cinco institucións de autogoberno consagradas no Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Ademais, remarcou que "as actuacións do Consello están sempre fundamentadas na administración ao servizo do organismo, encargada de elaborar informes xurídicos e técnicos para garantir que as decisións axústanse con rigor á legalidade vixente".

"A Presidencia está obrigada a defender os acordos plenarios que sexan adoptados por maioría ou unanimidade dos seus membros, e insta ao respecto debido ás decisións válidamente adoptadas, como corresponde a unha sociedade democrática", agrega o manifesto.

Para rematar, o comunicado indica que "o presidente do CAA vén impulsando un sólido e rigoroso proxecto -ratificado en sesión plenaria e plasmado como 'Liñas de actuación para 2008 do CAA'- no que prima a garantía dos dereitos e liberdades da cidadanía, a defensa do pluralismo informativo, a igualdade e a protección dos menores e dos colectivos máis débiles".

EUROPA PRESS
SEVILLA